Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Türk Ytong Sanayi A.Ş. olarak veri sorumlusu sıfatıyla, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz. Türk Ytong Sanayi A.Ş. tarafından bu aydınlatma metni, hukuki gelişmeler, fiili uygulamalar ve şirket yönetim politikaları uyarınca güncellenerek değiştirilebilir. Yapılan güncelleme ve değişikliklere ilişkin olarak web sitemiz üzerinden ilgililere bilgilendirme yapılır.

İlgilisi olduğunuz kategoriler bazında aşağıda yer alan ana başlıkların yanı sıra, ilerleyen başlıklar altında yer alan Ytong kurumsal iletişim süreçleri, bilgi teknolojileri süreçleri, bina ve tesislerde ziyaretçi kayıtlarının işlenmesi, web sitesi ziyaretçi verilerinin işlenmesi, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili haklarınız ve başvuru yolları ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamızı ayrıca incelemenizi rica ederiz.

1. Çalışan Adaylarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesi

Türk Ytong Sanayi A.Ş. tarafından, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi (yeni pozisyonlar için tarafınızla irtibat kurulabilmesi), saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi ve kurum/kuruluşlara bilgi verilmesi, talep/şikayetlerin takibi, olası ihtilaflarda verilerin delil olarak kullanılması amaçlarıyla,

i. Özgeçmişinizde (CV) yer alması halinde kimlik, iletişim, özlük, mesleki deneyim, görsel kayıtlar (fotoğraf), diğer (hobiler, yetenekler, üye olunan sosyal gruplar) verileriniz işlenir.

Şirketimizin, özgeçmiş (CV) edinimi ve değerlendirilmesi sürecinde; 6698 sayılı Kanun’un 6. Maddesinde sayılı özel nitelikli kişisel verilerin ve özellikle özgeçmişlerde yer verilmesi genel uygulama haline gelen sendika, dernek ve/veya vakıf üyeliği, sabıka kaydı ile sağlık bilgilerinin işlenmesine yönelik bir talebi/iradesi/uygulaması bulunmamaktadır. Bu nedenle lütfen şirketimize yapacağınız başvurularda veya aracı firma (kariyer firmaları) sistemlerine yüklediğiniz-ilettiğiniz Özgeçmiş içeriğinde bu özel nitelikli verilerin bulunmamasına yönelik gerekli dikkat ve özeni gösteriniz.

ii. Mülakatlarda “İş Başvuru Formu” doldurulması sureti ile kimlik, iletişim, özlük, mesleki deneyim, görsel kayıtlar (fotoğraf), geçmişte geçirilen önemli rahatsızlıklar (mavi yaka çalışanlarımız tarafından yapılacak işlerin fiziksel olarak yeterlilik gerektirmesi nedeniyle sadece mavi yaka çalışanlar bakımından uygulanmaktadır) verileriniz işlenir.

Çalışan adaylarımıza ilişkin veriler, elden veya posta yoluyla teslim ettiğiniz belgeler, sözlü veya yazılı beyanlarınız, e-posta yazışmaları, formlar/sözleşmeler/taahhütnameler/dilekçeler /online-web-email başvurunuz/onayınız, kariyer sitelerine yüklediğiniz verilerin edinilmesi yoluyla elde edilmekte ve işlenmektedir.

Çalışan adaylarına ait kişisel veriler, “Açık rıza”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Çalışan adaylarına ilişkin kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçlar dairesinde aşağıdaki taraflarla paylaşılabilir:

 • İşe uygunluk ve yetkinliğinizin değerlendirilmesi/ referans kontrollerinin gerçekleştirilmesi kapsamında referans gösterdiğiniz kişiler,
 • Veri işleyen olarak bulut bilişim hizmeti alınan yurtdışı tedarikçimiz (Microsoft),
 • Olası yargı, denetim, inceleme, soruşturma, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi işlemleri nedeniyle yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile hukuk danışmanı.

Çalışan adaylarımıza ilişkin açık rıza gerektirmeyen kişisel veriler, yeni iş fırsatlarından yararlanılmasını temin etmek amacıyla kayıtlarımızda 1 yıl süre ile saklanmaktadır.

2. Müşterilerimize (ve/veya Hissedarlarına ve/veya Yetkililerine ve/veya Çalışanlarına) Ait Kişisel Verilerin İşlenmesi

Türk Ytong Sanayi A.Ş. tarafından, mal/hizmet kalitesinin artırılması, müşteri memnuniyetinin sağlanması, satış faaliyetlerinin planlanması ve satış süreçlerinin yürütülmesi, satış sonrası hizmetlerin verilmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, hukuki ve finansal risk değerlendirmesi yapılması, müşteri kaydı oluşturulması, müşteri siparişlerinin ve cari kayıtlarının dijital sistemler aracılığıyla yönetilmesi, sözleşme akdedilmesi, icrası ve sair hukuki/ticari süreçlerin yürütülmesi, müşteri şikayet ve taleplerinin yanıtlanması ve çözümlenmesi, inşaat- şantiye ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi, numune uygulamalarının gerçekleştirilmesi ve projenin takibi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kurumsal yayınların oluşturulabilmesi ve yayınlanabilmesi, organizasyon ve etkinlik (fuar, seminer, konferans, tören) faaliyetlerinin yürütülmesi, Ytong’un üye olduğu dernek faaliyetlerinin yürütülmesi, finansal/hukuki soruşturma/denetim/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi ve kurum/kuruluşlara bilgi verilmesi, olası ihtilaflarda verilerin delil olarak kullanılması amacıyla; gerçek kişi müşterilerimize ait kimlik, iletişim, mesleki deneyim (unvan, görev), finans, müşteri işlemi, hukuki işlem, risk yönetimi, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar ve diğer (mimari proje detayları, yapı fotoğrafı-firmanın projesinde kullandığı Ytong ürünleri, yayınlar için yapılan röportaj içeriği) verileriniz işlenmektedir.

Ayrıca, Ytong’un üyesi olduğu derneklerin üyesi olunması veya üyesi olduğunuz dernekler vasıtasıyla Ytong ile iletişimde olmanız veya üyesi olduğunuz derneklerin iş faaliyetlerinin Ytong iş faaliyetleri ile kesiştiği hallerde, uzmanlık gerektiren alanlarda çalışmalarda görev alabilecek kişilerin karşılıklı olarak tavsiye edilmesi ve gerekli iletişimin sağlanması amacıyla kimlik, iletişim, iş/unvan verileriniz ve açık rızanız ile dernek ve/veya vakıf üyeliği veriniz işlenebilir ve diğer derneklere veya üyelerine, yetkili satıcılarımıza, tedarikçilerimize ve müşterilerimize aktarılabilir.

Müşterilerimiz için burada belirtilen veri kategorisi ve veri işleme sürecinin tüzel kişi veya gerçek kişi müşterilerimizin hissedarlarını/yetkililerini/çalışanlarını/şantiye ekibini doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendirmesi ve/veya müşterimiz tarafından bu kişilere ilişkin verilerin şirketimize iletilmesi ve/veya şirketimizin hukuki veya ticari süreçlerde bu kişiler ile muhatap kılınması halinde bu kişilerin kişisel verileri de aynı amaç, kapsam ve koşullarda işlenebilir. Asgari olarak, müşterimiz ile kurulan iletişimde çalışanlarına/yetkililerine/temsilcilerine/şantiye ekibine ait kimlik, iletişim, unvan/görev verileri işlenmektedir.

Müşterilerimize ait kişisel veriler, şirketimiz yetkilileri/temsilcileri/çalışanlarına yapılan sözlü veya yazılı beyanlarınız (yüz yüze veya telefon görüşmelerindeki sözlü beyanlarınız, kartvizit paylaşımı, e-posta yazışmaları, faks iletileri, formlar/sözleşmeler/taahhütnameler/toplantı notları/dilekçeler/fatura irsaliye vb. makbuzlar/belgeler, elden veya posta yoluyla ilettiğiniz belgeler), resmi kurum ve kuruluşların belge veya online kayıtları, etkinlik, tören ve organizasyonlarda yapılan kamera/fotoğraf çekimleri, Ytong’a ait web sitesi/siteleri üzerinden yaptığınız ziyaret/başvurular, internette/basında/şantiye proje tabelalarında yer alan aleni verilerin araştırılması, üçüncü kişilerden referans ve iletişim amacıyla Ytong’a iletilmesi, iş yerini ziyaretiniz sırasında yapılan kamera kayıtları yoluyla, sözlü, yazılı veya dijital yöntemlerle işlenmektedir.

Müşterilerimize ait kişisel veriler, “Açık rıza”, “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Müşterilerimize ait veriler yukarıda belirtilen veri işleme amaçları dairesinde, aşağıdaki taraflarla paylaşılabilir:

 • Bildirim yükümlülüğümüz bulunan konu veya gündemlerde Yönetim Kurulu Üyeleri,
 • İhracat işlemlerimizde yurt dışındaki iş ortaklarımız, nakliye firmaları ve gümrük acentesi,
 • Kıymetli evrakla tahsilat işlemlerinde bankalar veya ciro silsilesinde yer alan üçüncü kişiler,
 • Mal/hizmet tedariki almak amacıyla yurt içinde ve yurt dışındaki hizmet alınan firmalar (posta, kargo firmaları, sigorta kuruluşları, bankalar ve bunların bağlı oldukları yetkili makamlar, hukuk-finans-değerleme-denetleme-ürün geliştirme/AR-GE danışmanları/firmaları/akademisyenler/acenteler/ajanslar),
 • Satışı gerçekleşen malların sevki amacıyla nakliye firmaları,
 • Ürünlerin montajında gerekli inşaat sarf malzemesi tedarikçilerimiz,
 • Yetkili Satıcılarımız,
 • Veri işleyen olarak bulut bilişim hizmeti alınan yurtdışı tedarikçimiz (Microsoft),
 • Olası yargı, denetim, inceleme, soruşturma, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi işlemleri nedeniyle yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile hukuk danışmanı,
 • Etkinlik ve organizasyonlarımıza katılmanız halinde yer aldığınız fotoğraf veya videolar ile yayın içeriğinde yer alması halinde kimlik, unvan, iletişim verileri sosyal medya yayınlarımız, basın açıklamalarımız, süreli yayınlarımız veya kurumsal web sitesi yayınlarımız aracılığıyla herkese açık hale gelebilir. Bu yayınların gerçekleştirilmesi, ilgili görsel içeriklerde yer alma iradenizin yeşil yaka kartı/arması ile tespiti ve yazılı yayın içeriği hakkında tarafınızla önceden gerekli iletişimin yürütülmesi/izinlerin alınması halinde mümkündür. Yine, bu verilerin yayınlanması için anlaşmalı olunan matbaa firmasına, web sitesi yöneticisine ve hosting firmasına yayın içeriğindeki kişisel veriler aktarılmaktadır.
3. Müşteri Adaylarımıza (ve/veya Hissedarlarına ve/veya Yetkililerine ve/veya Çalışanlarına) Ait Kişisel Verilerin İşlenmesi

Türk Ytong Sanayi A.Ş. tarafından, mal/hizmet kalitesinin artırılması, teknik/ticari soru/görüş ve bilgi taleplerinin yanıtlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, başlamış ve devam etmekte olan inşaat projelerinin araştırılması/takibi/ziyareti/numune uygulamalarının gerçekleştirilmesi, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik faaliyetlerinin yürütülmesi, Ytong’un üye olduğu dernek faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri adayının inşaat projesinin Ytong ürünlerine uygun teknik modülasyonunun çalışılması ve önerilerde bulunulması, satış faaliyetlerinin planlanması ve satış teklif süreçlerinin yürütülmesi, teklif/sipariş aşamasında hukuki ve finansal risk değerlendirmesi/istihbarat yapılması, sözleşme hazırlık süreci ile sair hukuki/ticari süreçlerin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi ve kurum/kuruluşlara bilgi verilmesi, olası ihtilaflarda verilerin delil olarak kullanılması amacıyla; gerçek kişi müşterileri adaylarına ait kimlik, iletişim, mesleki deneyim (unvan, görev), finans, risk yönetimi, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar, diğer (yayınlar için yapılan röportaj içeriği) kişisel veriler işlenmektedir.

Ayrıca, Ytong’un üyesi olduğu derneklerin üyesi olunması veya üyesi olduğunuz dernekler vasıtasıyla Ytong ile iletişimde olmanız veya üyesi olduğunuz derneklerin iş faaliyetlerinin Ytong iş faaliyetleri ile kesiştiği hallerde, uzmanlık gerektiren alanlarda çalışmalarda görev alabilecek kişilerin karşılıklı olarak tavsiye edilmesi ve gerekli iletişimin sağlanması amacıyla kimlik, iletişim, iş/unvan verileriniz ve açık rızanız ile dernek ve/veya vakıf üyeliği veriniz işlenebilir ve diğer derneklere veya üyelerine, yetkili satıcılarımıza, tedarikçilerimize ve müşterilerimize aktarılabilir.

Müşterileri adayları için burada belirtilen veri kategorisi ve veri işleme sürecinin tüzel kişi veya gerçek kişi müşterileri adaylarının hissedarlarını/yetkililerini/çalışanlarını/şantiye ekibini doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendirmesi ve/veya müşteri adayı tarafından bu kişilere ilişkin verilerin şirketimize iletilmesi ve/veya şirketimizin bu kişiler ile muhatap kılınması halinde bu kişilerin de kişisel verileri aynı amaç, kapsam ve koşullarda işlenebilir. Asgari olarak, müşteri adayı ile kurulan iletişimde çalışanlarına/yetkililerine/ temsilcilerine/şantiye ekibine ait kimlik, iletişim, unvan/görev verileri işlenmektedir.

Müşterileri adaylarına ait kişisel veriler, şirketimiz yetkilileri/temsilcileri/çalışanlarına yapılan sözlü veya yazılı beyanlar (yüz yüze veya telefon görüşmelerindeki sözlü beyanlarınız, kartvizit paylaşımı, e-posta yazışmaları, faks iletileri, formlar/sözleşmeler/ taahhütnameler/toplantı notları/dilekçeler, elden veya posta yoluyla ilettiğiniz belgeler), resmi kurum ve kuruluşların belge veya online kayıtları, etkinlik, tören ve organizasyonlarda yapılan kamera/fotoğraf çekimleri, Ytong’a ait web sitesi/siteleri üzerinden yaptığınız başvurular, internette/basında/şantiye proje tabelalarında yer alan aleni verilerin araştırılması, üçüncü kişilerden referans ve iletişim amacıyla Ytong’a iletilmesi, iş yerini ziyaretiniz sırasında yapılan kamera kayıtları yoluyla, sözlü, yazılı veya dijital yöntemlerle işlenmektedir.

Müşteri adaylarına ait kişisel veriler, “Açık rıza”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Müşterileri adaylarımıza ait veriler yukarıda belirtilen veri işleme amaçları dairesinde, aşağıdaki taraflarla paylaşılabilir:

 • Bildirim yükümlülüğümüz bulunan konu veya gündemlerde Yönetim Kurulu Üyeleri,
 • İhracat teklifi sürecinde yurt dışındaki iş ortaklarımız,
 • Mal/hizmet tedariki almak amacıyla yurt içinde ve yurt dışındaki hizmet alınan firmalar (posta, kargo firmaları, bankalar ve bunların bağlı oldukları yetkili makamlar, hukuk-finans-değerleme-ürün geliştirme danışmanları/firmaları/akademisyenler/acenteler/ajanslar),
 • Yetkili Satıcılarımız,
 • Veri işleyen olarak bulut bilişim hizmeti alınan tedarikçimiz (Microsoft),
 • Olası yargı, denetim, inceleme, soruşturma, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi işlemleri nedeniyle yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile hukuk danışmanı,
 • Etkinlik ve organizasyonlarımıza katılan kişilerin yer aldığı fotoğraf veya videolar ile yayın içeriğinde yer alması halinde kimlik, mesleki deneyim (görev/unvan), iletişim verileri sosyal medya yayınlarımız, basın açıklamalarımız, süreli yayınlarımız veya kurumsal web sitesi yayınlarımız aracılığıyla herkese açık hale gelebilir. Bu yayınların gerçekleştirilmesi, ilgili görsel içeriklerde yer alma iradenizin yeşil yaka kartı/arması ile tespiti ve yazılı yayın içeriği hakkında tarafınızla önceden gerekli iletişimin yürütülmesi halinde mümkündür. Yine, bu verilerin yayınlanması için anlaşmalı olunan matbaa firmasına, web sitesi yöneticisine ve hosting firmasına yayın içeriğindeki kişisel veriler aktarılmaktadır.
4. Tedarikçilerimize (ve/veya Hissedarlarına ve/veya Yetkililerine ve/veya Çalışanlarına) Ait Kişisel Verilerin İşlenmesi

Türk Ytong Sanayi A.Ş. tarafından, mal/hizmet tedariki süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, hukuki ve finansal risk değerlendirmesi yapılması, sözleşme süreci ile sair hukuki/ticari süreçlerin yürütülmesi, soruşturma/denetim/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, şikayet ve taleplerin yanıtlanması ve çözümlenmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik (fuar, seminer, konferans, tören) faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi ve kurum/kuruluşlara bilgi verilmesi, olası ihtilaflarda verilerin delil olarak kullanılması amacıyla; gerçek kişi tedarikçilerimize ait kimlik, iletişim, mesleki deneyim (unvan, görev), finans, müşteri işlemi, hukuki işlem, risk yönetimi, görsel ve işitsel kayıtlar ve diğer (referans, sertifikalar, sözleşme akdedilebilmesi için gerekli olan hukuki, ticari veya teknik yeterlilik belgeleri) verileri işlenmektedir.

Tedarikçilerimiz için burada belirtilen veri kategorisi ve veri işleme sürecinin tüzel kişi veya gerçek kişi müşterilerimizin hissedarlarını/yetkililerini/çalışanlarını/temsilcilerini doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendirmesi ve/veya tedarikçimiz tarafından bu kişilere ilişkin verilerin şirketimize iletilmesi ve/veya şirketimizin hukuki veya ticari süreçlerde bu kişiler ile muhatap kılınması halinde bu kişilerin kişisel verileri de aynı kapsam ve koşullarda işlenebilir. Asgari olarak, tedarikçimiz ile kurulan iletişimde çalışanlarına/yetkililerine/temsilcilerine ait kimlik, iletişim, unvan/görev verileri işlenmektedir. Bunun yanında, Ytong bina veya tesislerinde geçici, periyodik veya belli süre ile görev alan/giriş çıkış yapan tedarikçi çalışanlarının bina, sistem ve tesislere erişim yetkilerinin belirlenmesi ve takibi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kimlik, iletişim, özlük (görevi, unvanı, mesleki sertifikaları, SGK özlük bilgileri), görsel ve işitsel kayıtlar (fotoğraf, kamera kayıtları), sağlık bilgileri (iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinde/herhangi bir kaza olması halinde sağlık verilerinin geçtiği tutanak, ifade vb. belgelerde yer alan veriler), hukuki işlem (resmi yazışmaların yerine getirilmesi gibi), fiziksel mekan güvenliği (iş yeri ve tesisleri kamera ile 24 saat izlenmektedir), diğer (iş yerine giriş çıkış saatinin takibi, giriş çıkış yapan aracın plakasının kaydı) verileri işlenmektedir.

Tedarikçilerimize ait kişisel veriler, şirketimiz yetkilileri/temsilcileri/çalışanlarına yapılan sözlü veya yazılı beyanlarınız (yüz yüze veya telefon görüşmelerindeki sözlü beyanlarınız, kartvizit paylaşımı, e-posta yazışmaları, faks iletileri, formlar/sözleşmeler/taahhütnameler/toplantı notları/dilekçeler/fatura irsaliye vb. makbuzlar/belgeler/tutanaklar, elden veya posta yoluyla ilettiğiniz belgeler), resmi kurum ve kuruluşların belge veya online kayıtları, iştirak ettiğiniz etkinlik, tören ve organizasyonlarda yapılan kamera/fotoğraf çekimleri, Ytong’a ait web sitesi/siteleri üzerinden yaptığınız başvurular, internette/basında yer alan aleni verilerin araştırılması, üçüncü kişilerden referans ve iletişim amacıyla Ytong’a iletilmesi, iş yerini ziyaretiniz sırasında yapılan ziyaretçi kayıtları ve kamera kayıtları yoluyla, sözlü, yazılı veya dijital yöntemlerle işlenmektedir.

Tedarikçilerimize ait kişisel veriler, “Açık rıza”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Tedarikçilerimize ait veriler yukarıda belirtilen veri işleme amaçları dairesinde, aşağıdaki taraflarla paylaşılabilir:

 • Bildirim yükümlülüğümüz bulunan konu veya gündemlerde Yönetim Kurulu Üyeleri,
 • İhracat işlemlerimizde yurt dışındaki iş ortaklarımız,
 • Müşterilerimiz,
 • İş faaliyetlerimizin kesiştiği/ bağlantılı olduğu/ gerektirdiği süreçlerde diğer tedarikçilerimiz ve/veya danışmanlarımız,
 • Yetkili Satıcılarımız,
 • Veri işleyen olarak bulut bilişim hizmeti alınan yurtdışı tedarikçimiz (Microsoft),
 • Olası yargı, denetim, inceleme, soruşturma, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi işlemleri nedeniyle yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve hukuk danışmanımız,
 • Etkinlik ve organizasyonlarımıza iştirak etmeniz halinde yer aldığınız fotoğraf veya videolar ile yayın içeriğinde yer alması halinde kimlik, unvan, iletişim verileri sosyal medya yayınlarımız, basın açıklamalarımız, süreli yayınlarımız veya kurumsal web sitesi yayınlarımız aracılığıyla herkese açık hale gelebilir. Bu yayınların gerçekleştirilmesi, ilgili görsel içeriklerde yer alma iradenizin yeşil yaka kartı/arması ile tespiti ve yazılı yayın içeriği hakkında tarafınızla önceden gerekli iletişimin yürütülmesi halinde mümkündür. Yine, bu verilerin yayınlanması için anlaşmalı olunan matbaa firmasına, web sitesi tedarikçisine ve hosting firmasına yayın içeriğindeki kişisel veriler aktarılmaktadır.
5. Üniversitelerin Akademik Kadrolarında Yer Alan Kişilere Ait Verilerin İşlenmesi

Türk Ytong Sanayi A.Ş. tarafından, üniversitelerin akademik kadrolarında yer alan kişilere ait kimlik, iletişim, mesleki deneyim (unvan, bağlı olduğu üniversite, bölüm), görüş ve önerileri ile sunduğu rapor vb. belgelerdeki içerik verileri, sözleşmeli danışman hocalarımıza ait finans (ödemelerin yapılması amacıyla) ve hukuki işlem verileri, Ytong mal ve hizmet kalitesinin artırılması için görüş ve önerilerin alınması, teknik bilgi alışverişinin sağlanması, ilgili kişilere referans olunması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik faaliyetlerinin yürütülmesi, Ytong’un üye olduğu dernek faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme hazırlık süreci ile sair hukuki/ticari süreçlerin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi ve kurum/kuruluşlara bilgi verilmesi, olası ihtilaflarda verilerin delil olarak kullanılması amacıyla işlenmektedir. Ayrıca, Ytong’un üyesi olduğu derneklerin üyesi olunması veya üyesi olduğunuz dernekler vasıtasıyla Ytong ile iletişimde olmanız veya üyesi olduğunuz derneklerin iş faaliyetlerinin Ytong iş faaliyetleri ile kesiştiği hallerde, uzmanlık gerektiren alanlarda çalışmalarda görev alabilecek kişilerin karşılıklı olarak tavsiye edilmesi ve gerekli iletişimin sağlanması amacıyla kimlik, iletişim, iş/unvan verileriniz ve açık rızanız ile dernek ve/veya vakıf üyeliği veriniz işlenebilir ve diğer derneklere veya üyelerine, yetkili satıcılarımıza, tedarikçilerimize ve müşterilerimize aktarılabilir.

Söz konusu kişisel veriler, şirketimiz yetkilileri/temsilcileri/çalışanlarına yapılan sözlü veya yazılı beyanlar (yüz yüze veya telefon görüşmelerindeki sözlü beyanlarınız, kartvizit paylaşımı, e-posta yazışmaları, faks iletileri, formlar/sözleşmeler/taahhütnameler/toplantı notları/dilekçeler gibi elden veya posta yoluyla ilettiğiniz belgeler), resmi kurum ve kuruluşların belge veya online kayıtları, etkinlik, tören ve organizasyonlarda yapılan kamera/fotoğraf çekimleri, Ytong’a ait web sitesi üzerinden yaptığınız başvurular, düzenlediğiniz belgelerde yer alan verilerinizin kayda alınması/arşive alınması, internette/basında yer alan aleni verilerin araştırılması, üçüncü kişilerden referans ve iletişim amacıyla Ytong’a iletilmesi, iş yerini ziyaretiniz sırasında yapılan kamera kayıtları yoluyla, sözlü, yazılı veya dijital yöntemlerle işlenmektedir.

Üniversite akademik görevlilerinin verileri “Açık rıza”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz yukarıda açıklanan amaçlar dairesinde, aşağıdaki taraflarla paylaşılabilir:

 • Bildirim yükümlülüğümüz bulunan konu veya gündemlerde Yönetim Kurulu Üyeleri,
 • Müşterilerimiz ve sektör ilgilileri (ürünlerimiz ile ilgili yeterlilik belgeleri/raporları ve danışman görüşleri müşterilerimizle veya potansiyel müşterilerimizle paylaşılmaktadır. Ürün yeterliliğine yönelik rapor ve görüşler, ilgili belgeyi düzenleyen danışmanın/üniversitenin künyesi ile birlikte ayrıca Ytong web sitesinde yayınlanarak herkese açık hale gelmektedir.)
 • Avrupa Gaz Beton Üreticileri Birliği, üye olunan dernekler ve üyeleri (dernekleri veya derneklerde yapılan toplantılara katılım sağlayan firmaları, yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmek, derneklerin yapacağı benzer çalışmalarda, ilgili çalışmaları yönetmeye uygun kişilerin derneklere tavsiye edilmesi, ilgili akademisyene benzer proje veya uzmanlık alanlarında referans olunması amacıyla veri paylaşılabilir),
 • Mal/hizmet tedariki almak amacıyla yurt içinde ve yurt dışındaki hizmet alınan firmalar (posta, kargo firmaları, bankalar ve bunların bağlı oldukları yetkili makamlar, hukuk-finans-değerleme-ürün geliştirme danışmanları/firmaları/akademisyenler/acenteler/ajanslar),
 • Yetkili Satıcılarımız,
 • Veri işleyen olarak bulut bilişim hizmeti alınan tedarikçimiz (Microsoft),
 • Olası yargı, denetim, inceleme, soruşturma, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi işlemleri nedeniyle yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile hukuk danışmanı,
 • Etkinlik ve organizasyonlarımıza katılan kişilerin yer aldığı fotoğraf veya videolar ile yayın içeriğinde yer alması halinde kimlik, mesleki deneyim (görev/unvan), iletişim verileri sosyal medya yayınlarımız, basın açıklamalarımız, süreli yayınlarımız veya kurumsal web sitesi yayınlarımız aracılığıyla herkese açık hale gelebilir. Bu yayınların gerçekleştirilmesi, ilgili görsel içeriklerde yer alma iradenizin yeşil yaka kartı/arması ile tespiti ve yazılı yayın içeriği hakkında tarafınızla önceden gerekli iletişimin yürütülmesi halinde mümkündür. Yine, bu verilerin yayınlanması için anlaşmalı olunan matbaa firmasına, web sitesi yöneticisine ve hosting firmasına yayın içeriğindeki kişisel veriler aktarılmaktadır.
6. Kamu Kurum veya Kuruluşlarının Yetkililerine Ait Kişisel Verilerin İşlenmesi

Türk Ytong Sanayi A.Ş. tarafından, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görevli olan kişilerin kimlik, iletişim, unvan, çalıştığı kurum, sicil numarası verileri, söz konusu yetkili kurum veya kuruluşun düzenlediği belgenin işleme alınması ve gereklerinin yerine getirilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, idari, hukuki veya ticari süreçlerin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi ve kurum/kuruluşlara bilgi verilmesi, olası ihtilaflarda verilerin delil olarak kullanılması amacıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, şirketimiz yetkilileri/temsilcileri/çalışanlarına yapılan sözlü veya yazılı beyanlar (yüz yüze veya telefon görüşmelerindeki sözlü beyanlarınız, kartvizit paylaşımı, e-posta yazışmaları, faks iletileri, formlar/sözleşmeler/taahhütnameler/toplantı notları/dilekçeler/tebligatlar gibi elden veya posta yoluyla ilettiğiniz belgeler), resmi kurum ve kuruluşların belge veya online kayıtları, etkinlik, tören ve organizasyonlarda yapılan kamera/fotoğraf çekimleri, Ytong’a ait web sitesi üzerinden yaptığınız başvurular, düzenlenen resmi belgelerde yer alan verilerinizin kayda alınması/arşive alınması, internette/basında yer alan aleni verilerin araştırılması, iş yerini ziyaretiniz sırasında yapılan kamera kayıtları yoluyla, sözlü, yazılı veya dijital yöntemlerle işlenmektedir.

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yetkili/çalışanlarına ait kişisel veriler, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz yukarıda açıklanan amaçlar dairesinde aşağıdaki taraflarla paylaşılabilir:

 • Bildirim yükümlülüğümüz bulunan konu veya gündemlerde Yönetim Kurulu Üyeleri,
 • Gerekli hallerde müşterilerimiz ve sektör ilgilileri (ilgili kurumun ürünlerimiz veya şirketimizle ilgili düzenlediği yeterlilik belgeleri/ raporları vb. web sitemizde yayınlanarak veya diğer iletişim kanalları ile üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır)
 • Mal/hizmet tedariki almak amacıyla yurt içinde ve yurt dışındaki hizmet alınan firmalar (posta, kargo firmaları, bankalar ve bunların bağlı oldukları yetkili makamlar, hukuk-finans-değerleme-ürün geliştirme danışmanları/firmaları/akademisyenler/acenteler/ajanslar),
 • Gerekli hallerde Yetkili Satıcılarımız,
 • Veri işleyen olarak bulut bilişim hizmeti alınan tedarikçimiz (Microsoft),
 • Olası yargı, denetim, inceleme, soruşturma, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi işlemleri nedeniyle yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile hukuk danışmanı,
 • Etkinlik ve organizasyonlarımıza katılan kişilerin yer aldığı fotoğraf veya videolar ile yayın içeriğinde yer alması halinde kimlik, mesleki deneyim (görev/unvan), iletişim verileri sosyal medya yayınlarımız, basın açıklamalarımız, süreli yayınlarımız veya kurumsal web sitesi yayınlarımız aracılığıyla herkese açık hale gelebilir. Bu yayınların gerçekleştirilmesi, ilgili görsel içeriklerde yer alma iradenizin yeşil yaka kartı/arması ile tespiti ve yazılı yayın içeriği hakkında tarafınızla önceden gerekli iletişimin yürütülmesi halinde mümkündür. Yine, bu verilerin yayınlanması için anlaşmalı olunan matbaa firmasına, web sitesi yöneticisine ve hosting firmasına yayın içeriğindeki kişisel veriler aktarılmaktadır.
7. Kurumsal İletişim ve Pazarlama Süreçlerinde Kişisel Verilerin İşlenmesi

Ytong Aktüel Dergisi Dağıtım Ağı

Türk Ytong Sanayi A.Ş. tarafından, Kurumsal İletişim ve Pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda Ytong Aktüel Dergisinin müşterilerimiz ve diğer sektör ilgililerine dağıtımı amacıyla ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi, çalışılan kurumdaki unvan ve adres verileri işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz, şirketimiz yetkilileri, temsilcileri, çalışanları ile yapılan sözlü görüşmeler, e-posta yazışmaları, web üzerinden veya e-posta ile gerçekleşen abonelik işlemleri, basın-internette yer alan aleni verilerin araştırılması suretiyle elde edilir ve fiziki veya dijital yöntemlerle işlenir.

Kişisel verileriniz, “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz Aktüel Dergisinin dağıtımının sağlanabilmesi için dağıtım firmalarıyla, olası yargı, denetim, inceleme, soruşturma, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi işlemleri nedeniyle yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile hukuk danışmanıyla paylaşılmakta, veri işleyen olarak bulut bilişim hizmeti alınan tedarikçimizin yurtdışındaki sistemine aktarılmaktadır.

Aktüel Dergisi dağıtım ağında yer almak istemiyorsanız; ytongkvk@ytong.com.tr e-posta adresimize bu yönde bildirimde bulunabilir ve dağıtım ağından ayrılabilirsiniz.

Fuar, Seminer, Konferans, Tören, Etkinlik Organizasyonları

Türk Ytong Sanayi A.Ş. tarafından düzenlenen etkinliklerde katılımcılara ait iletişim, kimlik, görsel ve işitsel kayıtlar, pazarlama verileri ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, sonraki seminer toplantı ve gelişmelerden ilgililerin haberdar edilmesi, satış faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinliklerin planlanması ve yönetimi, ilgili taraflarla iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, talep ve şikayetlerin yanıtlanması ve çözümlenmesi, arşiv ve saklama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Verileriniz etkinliklerimiz sırasında Ytong çalışan veya yetkilileriyle yaptığınız görüşmelerdeki sözlü veya yazılı beyanlarınız, e-posta yazışmaları, internetten edinilen aleni verilerinizin araştırılması, etkinlik katılım formları/dijital formlar, etkinliklerimizde yapılan video- fotoğraf çekimleri aracılığıyla elde edilmekte, kaydedilmekte, arşivlenmekte, yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılabilmekte ve yayınlar yoluyla (şirketimize ait sosyal medya hesaplarında ve şirketimize ait web sitesinde veya basılı yayınlarımızda veya diğer basın kuruluşlarına ait, yurt içinde ve yurtdışında, tüm mecralarda aleni hale gelebilmektedir.

Kişisel verileriniz, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlar dairesinde aşağıdaki taraflarla paylaşılabilir:

 • İlgili süreçlerde anlaşmalı tedarikçilerimiz,
 • Veri işleyen olarak bulut bilişim hizmeti alınan yurtdışı tedarikçimiz (Microsoft),
 • Olası yargı, denetim, inceleme, soruşturma, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi işlemleri nedeniyle yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve hukuk danışmanı,
 • Etkinlik ve organizasyonlarımıza katılan kişilerin yer aldığı fotoğraf veya videolar ile yayın içeriğinde yer alması halinde kimlik, unvan, iletişim verileri sosyal medya yayınlarımız, basın açıklamalarımız, süreli yayınlarımız veya kurumsal web sitesi yayınlarımız aracılığıyla herkese açık hale gelir. Yine, bu içeriklerin yayınlanması için anlaşmalı olunan matbaa firmasına, web sitesi yöneticisine ve hosting firmasına yayın içeriğindeki kişisel veriler aktarılmaktadır.
8. Bilgi Teknolojileri Süreçlerinde Kişisel Verilerin İşlenmesi

Türk Ytong Sanayi A.Ş. tarafından, tüm birim/departmanlar nezdinde işlenen kişisel veriler, günün teknolojik koşulları ve kullanılan teknolojik sistemler sayesinde elektronik ve dijital sistemlerde de otomatik veya kısmen otomatik olarak işlenebilmektedir. Bunun yanında elektronik ve dijital sistemler vasıtasıyla işlem güvenliği (IP adres bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, kartlı okuma giriş çıkış kayıtları, sistem ve donanımlara yönelik tüm şifre ve parola bilgileri) ve risk yönetimi verileri Bilgi İşlem Müdürlüğümüz tarafından işlenmektedir.

Bu minvalde kişisel verileriniz, bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi, erişim yetkilerinin sınırlanması, gizlilik, bilgi güvenliği ve veri muhafaza süreçlerinin yürütülmesi, veri yönetişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması ve elektronik sistemler vasıtasıyla iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, risk yönetim süreçlerinin yürütülmesi, log kayıtlarının alınması, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iç denetim/soruşturma/ istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin yanıtlanması ve yönetilmesi için teknik alt yapının sağlanması, güvenli saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla elektronik ve dijital varlık ve sistemler üzerinde de kaydedilmekte, muhafaza ve depo edilmekte, arşivlenmekte ve aktarılabilmektedir.

Ayrıca kişisel verileriniz,

 • Şirket ilgili sistem, yazılım ve donanımları ile sunucularına kaydedilmekte, bu alanlarda muhafaza edilmekte,
 • Bilişim Teknolojileri bakım- destek hizmetleri kapsamında dış hizmet alım yapılan tedarikçi firmaların erişimine kontrollü ve sınırlı olarak açılmakta,
 • Bilişim Teknolojileri alanında dış denetim/test/danışmanlığa ihtiyaç duyulması halinde dış hizmet alımı yapılan firmaların erişimine kontrollü ve sınırlı olarak açılmakta,
 • E-mail, CRM sistemlerinin kullanımı ile sınırlı olarak bulut bilişim hizmeti alınan yurtdışındaki tedarikçi firmaya aktarılmakta (Microsoft),
 • Verilerin depolanması veya yedeklenmesi amacıyla sunucu hizmeti alınan yurt içindeki tedarikçilerin sunucularına aktarılmakta,
 • Talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmakta,
 • Özellikle çalışanların elektronik sistemler ve donanımlar üzerinde gerçekleştirdiği iletişim, iş ve işlemler nedeniyle risk ve tehditlerin belirlenmesi, veri sızıntılarının tespiti, özel amaçlı kullanımların, hukuka aykırı iş ve işlemlerin tespiti ve denetimi amacıyla çalışanlarımızla yaptığınız yazışmalarınız izlenebilmekte, söz konusu risklerin ve tehditlerin önlenmesi veya sonlandırılması amacıyla bu verilere erişilebilmekte ve kayıt altına alınabilmekte, dolayısı ile bu iş ve işlemlerle bağlantılı veri paylaşımlarınız da aynı işlemlere dahil kılınabilmektedir.
9. Ziyaretçi Verilerinin İşlenmesi

Bina ve Tesislere Yapılan Ziyaretler

Ziyaretçilerimizin ve araçlarının güvenliğini sağlamak amacıyla bina içi ve dışında (bina etrafı, park alanı, üretim sahası) kapalı sistem kameralar ile görüntü kaydı alınmakta, ziyaretçinin görüntüsü ile aracının görüntüsü (marka, renk, model, plaka verisi) işlenmektedir.

Çalışanlarımızın ve ziyaretçilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla, Türk Ytong işyerlerini ziyaret eden çalışan veya ziyaretçilerimizin, ziyaretçi kayıt defterine ve yazılımına yapılan kayıtlarda,

 • Kimlik bilgileri (T.C. kimlik belgesi, ehliyet, pasaport, avukat kimliği gibi belgelerden alınan ad- soyad),
 • Ziyaret edeceği kişi bilgisi,
 • Ziyaretçi giriş ve çıkış saati (fiziksel mekân güvenliği),
 • Plaka

verileri işlenmektedir.

Fabrikalarımızda Kantar Kayıtlarının Alınması

Fabrikalarımıza ürün getiren veyahut ürün almaya gelen araçların kayıtlarının tutulması ve ağırlık tartımı yapılabilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, iş sağlığı güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla Türk Ytong’un veya müşterilerinin veya bayilerinin anlaşmalı olduğu nakliye firmalarının çalışanlarının veya bunların yetkilendirdikleri diğer 3. Kişi nakliye firma veya görevlilerinin kimlik, iletişim, özlük, fiziksel mekan güvenliği, diğer (adı-soyadı, cep telefonu numarası, TCKN, plaka, ruhsat, ehliyet no, e posta adresi, sgk sicil no, giriş çıkış saati) verileri işlenmektedir. Anlaşmalı olunan nakliye firması tarafından görevlendirilen 3. kişi firma yetkili veya çalışanları ilgili anlaşmalı nakliye tedarikçisi ile paylaşılabilir.

İnternet Ağı Kullanımı

Şirketimiz tarafından bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, risk yönetim süreçlerinin yürütülmesi, denetim/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla; fiziksel olarak Türk Ytong işyerlerini ziyaret eden ve Wi-Fi kullanmak isteyen ziyaretçilerinden, bu hizmeti sunmak ve 5651 sayılı kanun ve ilgili İkincil mevzuata uymak amacıyla; işlem güvenliği, risk yönetimi, cep telefonu numarası, trafik bilgileri/log kayıtları kayıt altına alınmakta olup; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya gerçekleştirilecek denetim/inceleme/soruşturma süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve hukuk danışmanımız ile paylaşılabilir.

Kamera kayıtlarına, log kayıtlarına ve ziyaretçi kayıtlarına; sınırlı sayıdaki yetkili çalışanlarımız ile elektronik sistemlerin kesintisiz çalışmasını teminen bakım ve destek hizmetleri alındığı sırada tedarikçimiz erişebilir. Canlı kamera görüntülerini, dışarıdan hizmet alınan güvenlik görevleri izleyebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan bu kişilerle gizlilik sözleşmesi akdedilmekte, gerekli teknik ve idari tedbirler yerine getirilmektedir. Bu kayıtlar ancak soruşturma, kovuşturma, iş güvenliği, yargı, denetim faaliyetleri gibi gerekli olduğu hallerde hukuk danışmanımıza ve yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

10. Web Sitesi Kullanıcılarının Kişisel Verilerinin İşlenmesi

Web Sitesi’ni ziyaret eden kullanıcılara ait trafik bilgileri, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca işlenmektedir. Ayrıca, 6698 Sayılı Kanun uyarınca hazırlanan ve web sitemiz üzerinden ulaşılan aydınlatma ve/veya açık rıza metinlerinin kullanıcı erişim/işlem log kayıtları da tutulmaktadır.

Web sitesi ziyaretçilerimize yönelik reklam, tanıtım, tüketici eğilimi izleme faaliyeti gerçekleştirilmemektedir. Bunun yanı sıra, yalnızca web sitesi performansının analizi amacıyla Google Analytics sistemi kullanılmakta olup, ziyaretçi sayısı verisi Google, web sitesi hizmeti alınan tedarikçi firma ve hosting firması ile otomatik olarak paylaşılır.

11. Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel verilerinizle ilgili olarak Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklara sahipsiniz:

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin, Türk Ytong Sanayi A.Ş. tarafından yasal düzenlemeler kapsamında belirli sürelerle saklaması söz konusudur. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz Türk Ytong Sanayi A.Ş. tarafından kanuni sürelerin sonunda veya verinin işlenmesi için geçerli hukuki sebebin ortadan kalkmış olması halinde yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz Türk Ytong Sanayi A.Ş. tarafından başka bir amaçla kullanılmayacak ve ulusal ve uluslararası mevzuattan, düzenlemelerden ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır. Bu kapsamda talepleriniz, Türk Ytong Sanayi A.Ş. tarafından en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

12. Başvuru Yolları

Söz konusu başvuru ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan koşulları içerecek biçimde; i Islak imzalı şekilde Aydınevler Mah. Gökçe Sokak No: 3/1 Maltepe/İstanbul adresine posta yoluyla veya elden ya da ii) kayıtlı elektronik posta (turkytong@hs01.kep.tr) adresimiz üzerinden, iii) güvenli elektronik imza, iv) mobil imza ya da v) daha önce tarafımıza bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle ytongkvk@ytong.com.tr adresimize, kimliğinizi tevsik edici belgelerle (TC kimlik numarasını içeren, din, medeni hal, kan grubu, engel/protez verisi kapatılmış kimlik veya ehliyet fotokopisi ile birlikte) e-posta atarak tarafımıza ulaştırmanız gerekmektedir.

Başvuru formumuza ulaşmak için buraya tıklayınız.

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamıza ulaşmak için buraya tıklayınız.

Bize Ulaşın ,